หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.5
Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ม.5

ISBN : 9786162035227

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : สุพัชรา ซิ้มเจริญ ,ไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา ระดับชั้น ม.5 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเล่นกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ควรใช้คู่กับหนังสือสุขศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี เอื้อต่อการนำไปจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และการปฏิบัติกิจกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products