หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.5
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.5

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162038808

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : วิทย์ วิศทเวทย์, เสฐียรพงษ์ วรรณปก

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม. 5 ฉบับอนุญาต (อญ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ผู้เรียนจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจประวัติ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งเพื่อให้ได้ตระหนักรู้และปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และร่วมกันธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB