หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.2
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162035968

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ณรงค์ พ่วงพิศ, วุฒิชัย มูลศิลป์

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ นำเสนอให้เห็นความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ และอธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่าง ๆ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา กล่าวถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมาได้

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB