หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162036187

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : องอาจ มากสิน

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยพื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ภาพวาดเหมือนจริงงานปั้นแสนสนุก และรอบรู้เรื่องงานศิลป์ในชีวิกับวัฒนธรรมไทย ในเล่มแบ่งเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ที่อำนวยประโยชน์ต่อการเรียนทัศนศิลป์ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามมตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ซึ่งช่วยพัฒนาด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ สังคมเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ และเห็นคุณค่าของงานศิลปะแขนงต่างๆ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB