หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.2
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162035036

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : องอาจ มากสิน

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะพื้นฐาน จากรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่างานศิลปะ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในเล่มแบ่งเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ที่อำนวยประโยชน์ต่อการเรียนทัศนศิลป์ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ซึ่งช่วยพัฒนาด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ และเห็นคุณค่าของงานศิลปะแขนงต่างๆ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB