หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.3
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.3

ISBN : 9786162039010

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ประทีป นักปี่ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สามารถระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้สื่ออารมณ์ ใช้เครื่องดนตรีและขับขานเสียงเพลง พร้อมบรรเลงดนตรีได้ ภายในเล่มนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯ และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน

Subject :

Related Products