แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 2

Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ม.5 เล่ม 2

Auther name : พงศธร นันทธเนศ และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม เคมี ระดับชั้น ม.5 เล่ม 2 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ฝึกความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงเนื้อหาสู่ชีวิตประจำวัน เสริมความรู้จากเนื้อหาเพื่อขยายความรู้ของผู้เรียน มีการทดลองให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบเตรียมพร้อมสู่การสอบ

Related Products