หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.6
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ม.6

ISBN : 9786162038860

Series name : หนังสือเรียนรายวิชา พื้นฐาน

Auther name : สำเร็จ คำโมง และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ระดับชั้น ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฉบับอนุญาต (อญ.) มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นทักษะการปฏิบัติ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ปลูกฝังการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพิ่มพูนทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ทางดนตรี ส่งผลให้มี ประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งขึ้น เนื้อหาตรงตามสาระแกนกลางหลักสูตร มีกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้คู่กับหนังสือเรียนวิชาทัศนศิลป์และหนังสือเรียนวิชานาฏศิลป์ ซึ่งจะช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products