หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.2
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.2

ISBN : 9786162038754

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ื ม.2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดและมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ทุกประการ โดยผู้เรียนจะเข้าใจความหมาย ความสำคัญ หลักการผลิตสินค้าและบริการ วิเคราะห์ถึงปัญหาการผลิตที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รู้จักประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถรักษาสิทธิประโยชน์ของตนในฐานะผู้บริโภคได้

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products