หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 5-6 ม.3
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 5-6 ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162035760

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : ไพฑูรย์ ใจเที่ยงธรรม และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ยอมรับในความต่างอย่างมีคุณธรรม และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติรวมถึงสังคมโลกได้ด้วยดี

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB