หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 3-4 ม.2
Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 3-4 ม.2

ISBN : 9786162035753

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : ไพฑูรย์ ใจเที่ยงธรรม และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ยอมรับในความต่างอย่างมีคุณธรรม และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกได้ด้วยดี

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products