หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.1
Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.1

ISBN : 9786162035722

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : ไพฑูรย์ ใจเที่ยงธรรม และคณะ

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ยอมรับในความต่างอย่างมีคุณธรรม และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกได้ด้วยดี

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products