หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การปกครองท้องถิ่นของไทย ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การปกครองท้องถิ่นของไทย ม.4-6

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162033148

Series name : ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : วิชัย ภู่โยธิน,จำเนียร ผะคังคิว

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม การปกครองท้องถิ่นของไทย ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหากล่าวถึงความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน หลักการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และการปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร พัทยา และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากสาระที่เป็นองค์ความรู้แล้ว ในเล่มยังมีผลการเรียนรู้เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสนอแนะ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้มากขึ้น

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB