สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.6
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 8858649146601

Series name : สื่อแม่บทมาตรฐาน

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษาฯ ระดับชั้น ป.6 ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายในเล่มมีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่เน้น Active Learning เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการคิด มีกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา และมีแบบทดสอบเป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Subject :

Instruction Media

[Free download]

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB