สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.6
Download

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.6

ISBN : 8858649145536

Series name : สื่อแม่บทมาตรฐาน

Auther name : ภาณุภัทร วงศ์วรปัญญา, นราธร สายเส็ง

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.6 ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายในเล่มมีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีกิจกรรมที่เน้น Active Learning เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการคิด มีกิจกรรม Geo-Literacy เพื่อฝึกทักษะกระบวนการและความสามารถทางภูมิศาสตร์ และมีแบบทดสอบเน้นการคิดเป็นเครื่องมือวัดลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products