สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.6
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ป.6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : สื่อแม่บทมาตรฐาน

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ป.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) ภายในเล่มเสนอการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯ รวมทั้งแบบฝึกกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับชาติไทย หลักธรรม แนวทางปฏิบัติต่อการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีจนกระทั่งสามารถจัดทำชิ้นงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการบรรลุตามมาตรฐาน และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของ สมศ.

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download]

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB