สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.1
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : สื่อแม่บทมาตรฐาน

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี-นาฏศิลป์ ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) ซึ่งจัดขึ้นบนพื้นฐานตามธรรมชาติของเด็ก ที่มีความอยากรู้อยากเห็น ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและนำไปทดลองปฏิบัติจนเกิดการคิดเป็นทำเป็น ช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ก่อให้เกิดความมั่นใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะได้รับความรู้ รวมทั้งฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ จนกระทั่งสามารถจัดทำชิ้นงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของสื่อฯ (สมศ.)

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download]

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB