แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองฯ ม.3
Download
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองฯ ม.3

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ม.3

Auther name : วัธนีย์วรรณ อุราสุข และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองฯ ระดับชั้น ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ช่วยอำนวยความสะดวกครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ เพื่อนำตัววัดผลมาใช้ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมั่นใจว่า ระดับผลการเรียนที่ตัดสินนั้นสอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่นสูงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products