แบบวัดฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
Download
Full book
Preview
Share

แบบวัดฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

ISBN : 8858649145369

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 ครบทุุกตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสุตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551 ใช้เป็นหลักฐานบันทึกผลการเรียนรู้ ใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้เป็ฯหลักฐานรองรับการประเมินคุณภาพผู้เรียน จาก สมศ.

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products