แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.6
Download
Full book
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.6

ISBN : 8858649146809

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นสื่อที่มีจุดประสงค์เพื่อวัดผลและประเมินผลและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านสังคมศึกษา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Subject :

Related Products