แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ม.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ม.1

Auther name : สุรภา กรุดอินทร์ และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.1 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ช่วยอำนวยความสะดวกครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ เพื่อนำตัววัดผลมาใช้ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมั่นใจว่า ระดับผลการเรียนที่ตัดสินนั้นสอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่นสูงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB