แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3
แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ป.3

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ป.3 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล สาระและมาตรฐานการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามช่วงชั้น อำนวยประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนที่จะใช้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB