แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
Download
Preview
Share

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ป.1

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ป.1 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล สาระและมาตรฐานการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามช่วงชั้น อำนวยประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนที่จะใช้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products