แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6
Download
Full book
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ม.4-6

Auther name : ชลภูมิ บรรหาร,พิชัย ยินดีน้อย

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้น ม.4-6 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล สาระและมาตรฐานการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามช่วงชั้น อำนวยประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนที่จะใช้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products