แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5

Download
Full book
Preview
Share

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5

Series name : แบบปฎิบัตกิจกรรม ป.1-6

Auther name : อานนท์ กาญจนโพธิ์, หทัยรัตน์ บุญมา

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้น ป.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับอนุญาต (อญ.) พร้อมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียรู้ แบบปฏิบัติกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และเน้นกิจกรรมแบบบูรณาการที่หลากหลายเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน สามารถปฏิบัติได้จริง กิจกรรมจะช่วยพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยของผู้เรียน

Related Products