แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.1
Download
Full book
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.1

ISBN : 8858649122964

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : ธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธ์ ,เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 อำนวยความสะดวกแก่ผู้สอน เพื่อวัดความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้เรียน พร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ สามารถวางแผนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร พร้อมวัดความสามารถเป็นรายบุคคล รายกลุ่มและรายห้องเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products