แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 8858649122964

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : ธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธ์ ,เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 อำนวยความสะดวกแก่ผู้สอน เพื่อวัดความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้เรียน พร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ สามารถวางแผนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร พร้อมวัดความสามารถเป็นรายบุคคล รายกลุ่มและรายห้องเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB