แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ป.6
Download
Full book
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ป.6

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ป.6

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล อำนวยประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนที่จะใช้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products