แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 8858649122995

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : สุพร ชาวเพ็ชร , ฐิตาภรณ์ เติมเกียรติเจริญ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ระดับชั้น ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 พัฒนาด้านสมรรถนะพร้อมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด พร้อมนำกิจกรรมและเครื่องมือที่ออกแบบไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลตรงตามศักยภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB