แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.2
Download
Full book
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.2

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ป.2

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล อำนวยประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนที่จะใช้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products