แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.1
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ป.1

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล อำนวยประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนที่จะใช้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB