แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ภูมิศาสตร์ ป.3
Download
Preview
Share

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ภูมิศาสตร์ ป.3

ISBN : 8858649146076

Series name : แบบฝึึกปฎิบัติทักษะรวบยอด

Auther name : ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ภูมิศาสตร์ ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 60 สื่อฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3 สื่อเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เน้นพัฒนการคิด โดยใช้ กระบวนการ Geo-Literacy ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติต้วยตนเอง เตรียมพร้อมสำหรับการสอบด้วยข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์

Subject :

Related Products