แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ม.1
Download
Preview
Share

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ม.1

Series name : อาเซียนศึกษา ม.1-3

Auther name : สมเกียรติ ภู่ระหงษ์ และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรมอาเซียนศึกษา ระดับชั้นชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน กิจกรรมและแบบทดสอบให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติพร้อมแบบบันทึกผลการประเมิน สื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาเพื่อให้เห็นความสำคัญและมีแนวทางปฏิบัติตนเพื่อประชาคมอาเซียน เสริมโครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตร กลไก นโยบายการดำเนินงาน และองค์กรที่สนับสนุนการทำงานของอาเซียน แบบปฏิบัติกิจกรรมอาเซียนศึกษา ชุดนี้ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับครูใช้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้เยาวชนไทยตามนโยบาย และมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาตนเองสู่ประชาคมอาเซียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products