แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ม.3
Download
Full book
Preview
Share

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ม.3

ISBN : 8858649133786

Series name : แบบปฎิบัติกิจกรรม

Auther name : ธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์ และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างจินตนาการทางศิลปะ เน้นกิจกรรม Active Learning ต่อยอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เน้นปฏิบัติกิจกรรมจริง พัฒนากระบวนการทำงงาน แก้ไขปัญหาทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพิ่มตัวอย่างโครงงานตามกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products