แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ม.3
แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 8858649133786

Series name : แบบปฎิบัติกิจกรรม

Auther name : ธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์ และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างจินตนาการทางศิลปะ เน้นกิจกรรม Active Learning ต่อยอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เน้นปฏิบัติกิจกรรมจริง พัฒนากระบวนการทำงงาน แก้ไขปัญหาทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพิ่มตัวอย่างโครงงานตามกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB