แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3
Download
Full book
Preview
Share

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3

ISBN : 8858649135773

Series name : แบบปฎิบัติกิจกรรม

Auther name : อนรรฆ จรัณยานนท์ , ฐิตาภรณ์ เติมเกียรติเจริญ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เน้นกิจกรรม Active Learning สร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ฝึกทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ช่วยพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยของผู้เรียน พร้อมเพิ่มตัวอย่างโครงงานตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products