แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2
แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 8858649135766

Series name : แบบปฎิบัติกิจกรรม

Auther name : อนรรฆ จรัณยานนท์ , ฐิตาภรณ์ เติมเกียรติเจริญ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ เน้นกิจกรรม Active Learning สร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ฝึกทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ช่วยพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยของผู้เรียน พร้อมเพิ่มตัวอย่างโครงงานตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB