สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ม.2

Download
Preview
Share

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ม.2

Series name : STEM ม.1-3

Auther name : Aksorn Stem Project

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ระดับชั้น ม.2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM ตามนโยบายสะเต็มศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2559 เพื่อให้ผู้สอนนำไปจัดการสอนสะเต็มในสถานศึกษาตามนโยบาย โดยนำไปบรรจุในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือนำไปแทรกในชั่วโมงการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มีโครงสร้างกิจกรรม STEM 6 ขั้นตอน ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง และง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน

Subject :

Related Products