สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
Download

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

ISBN : 8858649145604

Series name : ชุดสื่อสัมฤทธิ์มาตรฐาน

Auther name : Dr.Yeap Ban Her และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ล.1 คือ สื่อเสริมที่รวบรวมเนื้อหาทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบไว้ในเล่มเดียว (All in one) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรังปรุง '60) ตามแนวคิดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ มีกิจกรรม Active Learning เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการคิด และมีกิจกรรม Problems in Real-World Contexts เพื่อนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง โดยการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด กับ Shing Lee Publishers Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products