สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 8858649145604

Series name : ชุดสื่อสัมฤทธิ์มาตรฐาน

Auther name : Dr.Yeap Ban Her และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ล.1 คือ สื่อเสริมที่รวบรวมเนื้อหาทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบไว้ในเล่มเดียว (All in one) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรังปรุง '60) ตามแนวคิดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ มีกิจกรรม Active Learning เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการคิด และมีกิจกรรม Problems in Real-World Contexts เพื่อนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง โดยการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด กับ Shing Lee Publishers Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์

Subject :

Instruction Media

[Free download]

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB