วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162039409

Auther name : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า, ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรีียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ล.2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศ มลพิษทางอากาศ การเกิดลม การเปลี่ยนแปลงของพลัง พลังงานไฟฟ้า ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์บนโลก โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงเนื้อหาสู่ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB