วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download

วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

ISBN : 9786162039409

Auther name : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า, ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์

Copy :

Product detail

หนังสือเรีียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ล.2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศ มลพิษทางอากาศ การเกิดลม การเปลี่ยนแปลงของพลัง พลังงานไฟฟ้า ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์บนโลก โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงเนื้อหาสู่ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Subject :

Related Products