วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
Download

วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

ISBN : 9786162039409

Auther name : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า, ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรีียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ล.2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศ มลพิษทางอากาศ การเกิดลม การเปลี่ยนแปลงของพลัง พลังงานไฟฟ้า ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์บนโลก โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงเนื้อหาสู่ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products