วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 1
Download

วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 1

ISBN : 9786162039393

Auther name : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า, ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรีียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ล.1 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ วัฏจักรของสัตว์ การประกอบวัตถุ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงแม่เหล็ก โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงเนื้อหาสู่ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products