แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสตร์ ม.1
แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสตร์ ม.1

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

Series name : โครงงาน

Auther name : นวลพรรณ วรรณสุธี และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของบันได 5 ขั้นตอน (Big Five Learning) เป็นแนวคิดที่ออกแบบมา เพื่อให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจนสามารถวางแผนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างเป็นระบบ พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB