แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : ฐาปกรณ์ คำหอมกุล, สุวิภา วงษ์แสง

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ครบตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ใช้เป็นหลักฐานบันทึกผลการเรียนรู้ เพื่อประกอบการเทียบโอนผลการเรียน ใช้เป็นหลักฐานการรองรับการประเมินคุณภาพผู้เรียนจาก สมศ.

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB