แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3

ISBN : 0

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : สุวิภา วงษ์แสง, ฐาปกรณ์ คำหอมกุล

Copy :

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ครบตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ใช้เป็นหลักฐานบันทึกผลการเรียนรู้ เพื่อประกอบการเทียบโอนผลการเรียน ใช้เป็นหลักฐานการรองรับการประเมินคุณภาพผู้เรียนจาก สมศ.

Related Products