แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (รายวิชาพื้นฐาน) ม.6

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (รายวิชาพื้นฐาน) ม.6

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : จาตุรนต์ กอนกุล

Copy :

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับชั้น ม.6 เป็นสื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ทักษะกระบวนการ อีกทั้งยังมีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และกิจกรรม STEM ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Subject :

Related Products