แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (รายวิชาพื้นฐาน) ม.6

Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (รายวิชาพื้นฐาน) ม.6

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : จาตุรนต์ กอนกุล

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับชั้น ม.6 เป็นสื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ทักษะกระบวนการ อีกทั้งยังมีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และกิจกรรม STEM ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products