แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 2
Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 2

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า, อุมาพร แสงงาม

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.6 เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งยังมีการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและกิจกรรม STEM ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products