แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.3 เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อใช้พัฒนาทักษะการะบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นลงมือปฏิบัติ พัฒนาการคิดขั้นสูงและนำไปใช้ได้จริง เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมด้วยข้อสอบและแบบบันทึกแสดงผลการเรียน เพิ่มกิจกรรม STEM ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products