แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : กมลวรรณ รอดพันธุ์, ขัติญา เปรมปราโมทย์

Copy :

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.3 เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเน้นส่งเสริมทักษะสำคัญต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้

Subject :

Related Products