แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1

Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.3 เล่ม 1

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : สรฉัตร ธารมรรค

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.3 เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเน้นส่งเสริมทักษะสำคัญต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products