แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ทีมวิชาการ อจท.

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการนำเสนอผลงานอย่างเป็นขั้นตอน

Subject :

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB