แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน

Auther name : ทีมวิชาการ อจท.

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการนำเสนอผลงานอย่างเป็นขั้นตอน

Subject :

Related Products