แบบฝึกหัด เคมี (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 1

Download
Preview
Share

แบบฝึกหัด เคมี (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 1

ISBN : 0

Series name : แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : สรฉัตร ธารมรรค

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี ระดับชั้น ม.6 เล่ม 1 นำเสนอสรุปสาระสำคัญและแบบฝึกหัดสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 พร้อมด้วยกิจกรรมบูรณาการความรู้ตามตัวชี้วัดกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง กิจกรรม STEM ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา แบบทดสอบและข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Subject :

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products