หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.2
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162035074

Series name : SMILE

Auther name : Patricia Cromwell, Sophia Griffith

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ระดับชั้น ป.2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นกิจกรรมแบบ Active Learning และฝึกฝนแบบทวนซ้ำย้ำคิด ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร นำเสนอด้วยภาพการ์ตูนสีสันสดใส พร้อมเพลงและเกม เพื่อเพิ่มความสนุกในห้องเรียน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB